Rapport om lærestedets egnethed FRISØR

Rapport om lærestedets egnethed KOSMETIKER

Benyttes ved nygodkendelse af en salon eller en klinik. Udfyld blanketten og tryk send, så vil din ansøgning blive behandlet i sekretariatet.

 

Godkendelsesproceduren

Mesteren ansøger til at have en elev og hvis de kan opfylde praktikmålene - godkendes de.

Mestre, der ikke har haft elever i 5 år passiviseres.

Mesteren skal derfor ansøge om godkendelse igen, hvis mesteren ikke har haft elever i 5 år - fra sidste elevs afslutning af uddannelsesaftale.

 

Begrænsning i antal uddannelsespladser

  1. Læremestre, der beskæftiger fagligt uddannet arbejdskraft med en dansk frisøruddannelse eller dansk kosmetiker/kosmetologuddannelse, kan ansætte 1 elev pr. faglært.
  2. Nyetablerede virksomheder, - også uden ansatte, kan ved ansøgning til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere godkendes til 1 elev.
  3. Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget til en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Der skal ansøges på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der skal orienteres om virksomhedens cvr nr. ved ansøgningen.

 

Behov for elever?

Tjek praktikpladsen.dk

Har din virksomhed brug for elever, kan du med fordel søge efter dem på praktikpladsen.dk. De fleste elever på erhvervsskolerne bliver nemlig undervist i at benytte dette system, når de søger praktikplads.

 

Undervisningsministeriet har udsendt følgende vejlejning til samtlige faglige udvalg og erhvervsskoler

Ankenævnet har i forbindelse med behandling af en sag udarbejdet et notat om forholdet mellem Ankenævnet, de faglige udvalg og Tvistighedsnævnet. Notatet beskriver de enkelte organers kompetence (arbejdsopgave). Notat gengives i en lettere redigeret udgave:

 

Faglige udvalg - Nævnenes Hus (Ankenævnet) - Tvistighedsnævnet og disses kompetence.

Dette notat er udarbejdet under hensyn til Sag XX.

Det indeholder derfor synspunkter og oplysninger, som kan synes banale eller selvfølgelige.

 

Lovmæssig forvaltning

Det helt grundlæggende princip i forvaltningen er princippet om lovmæssig forvaltning.

En af pillerne i dette princip er kompetence-spørgsmålet.

Træffer en forvaltningsmyndighed en afgørelse, der ligger uden for dennes saglige kompetence, er afgørelsen ugyldig. Vi har ikke haft problemet i ren form.

Erhvervsuddannelsesloven (EUD-loven) arbejder med en række forvaltningsenheder. Disses kompetencer er fastlagt i erhvervsuddannelsesloven.

Af interesse for den ovennævnte sag er der tre enheder.

 

1. Det faglige udvalg

2. Ankenævnet vedr. praktikpladser

3. Tvistighedsnævnet.

 

Alle tre enheder er en del af den offentlige forvaltning, og arbejder som sådan under de for forvaltningen gældende regler.

De er alle tre tillagt forskellige opgaver (kompetencer) i erhvervsuddannelsesloven.

I erhvervsuddannelsesloven er udtømmende angivet de tre instansers arbejdsopgaver.

 

Godkendelse af praktikvirksomheder

Hvem godkender

Det følger af EUD-loven, at det er det faglige udvalg, der godkender praktikpladser. Lovens § 46, stk. 1. (I den følgende beskrivelse tages der ikke hensyn til at erhvervsskoler også kan godkende virksomheder. Dette forhold er udeladt alene for at give en klarere beskrivelse).

Det hedder i § 46, at beslutningen "træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold."

I tilknytning til § 46 er udstedt en bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af godkendelsessager. Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser. Den væsentligste regel i denne bekendtgørelse findes i § 5, der fastsætter, at skal der gives afslag på en ansøgning om godkendelse, så skal der gives en begrundelse, der er af et sådant indhold, at virksomheden kan se, hvad der skal ændres i virksomheden, for at den kan godkendes som ønsket.

Det forhold, at en godkendelse tilbagekaldes, er ikke reguleret direkte i reglerne. Der gælder (mindst) samme begrundelseskrav hvis en godkendelse tilbagekaldes, idet en sådan tilbagekaldelse svarer til ikke at godkende virksomheden.

En tilbagekaldelse kan aldrig ske, uden at virksomheden har haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger, som det faglige udvalg vil basere sin afgørelse på. Dette følger af almindelig forvaltningsret. En sådan beslutning skal begrundes efter reglerne efter reglerne i den ovennævnte bekendtgørelse. Hvis et fagligt udvalg finder, at en tilbagekaldelse af en godkendelse skal ske medens en eller flere elever er under uddannelse, kan en sådan tilbagekaldelse kun ske såfremt der gør sig ganske ekstraordinære forhold gældende.

Begrundelsen for det faglige udvalgs afgørelse skal altid gives i tilslutning til afgørelsen.

Hvem påser FU's afgørelser?

Af lovens § 47 fremgår, at en virksomhed kan klage til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over, at den ikke er blevet godkendt som ønsket. Der skal altid i forbindelse med afgørelser, der ikke imødekommer en virksomheds ansøgning, gives oplysning om at afgørelsen kan indbringes for Ankenævnet. Dette gælder også, hvis der er stillet betingelser i forbindelse med en godkendelse.

Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sagt på anden måde kan Ankenævnets afgørelse ikke påklages til f. eks. ministeren. Efter almindelige regler kan Ankenævnets afgørelse indbringes for domstolene (grundlovens § 63).

Ankenævnets virksomhed er forvaltning og nævnets sagsbehandling kan derfor også indbringes for Ombudsmanden, men det skal der ikke skrives mere om her.

 

Hvad omfatter prøvelsen?

Ankenævnet, der fandtes før EUD-loven, kunne oprindelig ikke efterprøve et fagligt udvalgs skøn. Denne begrænsning i prøvelsen blev fjernet i 1990, og er ikke (gen)indført i forbindelse med EUD-loven. Ankenævnets prøvelse af de faglige udvalgs afslag, omfatter derfor alt, d.v.s. både FU's sagsbehandling og afgørelsen som sådan. Ankenævnet kan tilsidesætte en afgørelse truffet af FU, og kan sætte sin egen afgørelse i stedet.

I praksis prøver Ankenævnet dog normalt kun de faglige udvalgs sagsbehandling, herunder navnlig om der er givet en begrundelse, der kan bære afslaget. Det hører til sjældenhederne, at Ankenævnet sætter en anden afgørelse i steder, men nævnet kan gøre det.

Efter reglerne kan også vilkår, der knyttes til en godkendelse prøves af Ankenævnet. Da der normalt er tale om en faglig vurdering, afgørelse, tilsidesættes sådanne vilkår ikke i praksis. Som eksempel kan nævnes, at eleven i en nærmere angiven periode skal udstationeres i en anden virksomhed. Ankenævnet har tidligere i forbindelse med sin sagsbehandling udtalt, at der ikke til brug for et fagligt udvalgs sagsbehandling må indhentes oplysninger, som ikke har relevans for godkendelsessagen. Ankenævnet har i et par sager tilkendegivet, at der ikke må stilles spørgsmål, som ikke er relevante for godkendelsen. Anledningen var at der i det skemamateriale der benyttedes, var stillet spørgsmål om virksomhedens organisationstilhørsforhold.

 

Hvis noget går galt i forbindelse med en uddannelse?

Et uddannelsesforhold hviler på en aftale mellem to parter. Eleven og virksomheden. Som i al anden aftaleret er det parterne, der har partsbeføjelserne. Det følger af EUD-loven, at der er visse ting der ikke må aftales, og der er andre ting som gerne må aftales, men som kræver tilslutning fra FU. Der hvor loven kræver et fagligt udvalgs tilslutning, er dette en gyldighedsbetingelse, hvad angår den del af aftalen, som skulle godkendes.

Som udgangspunkt er det parterne, der har rådighed over aftalen, og en indgået aftale skal ikke godkendes af et fagligt udvalg.

Det er der nogle udvalg, der mener, og sådan som jeg kender praksis på disse områder forelægges samtlige aftaler for disse udvalg. Lovens regel er meget enkelt, det er en erhvervsskole, der registrerer en uddannelsesaftale.

Registreringen har intet at gøre med, om der er indgået en gyldig aftale.

I lovens § 52, stk. 1, stilles der en række krav til aftalen, men det må antages at disse krav kun er ordensforskrifter, der kun skal sikre beviset for at der er indgået en aftale. Ved registreringen sikres tillige, at eleverne indkaldes til skoleopholdene. Af stk. 2 fremgår det, at aftalen skal indgås på en særlig blanket, samt at der ikke må ændres i blankettens tekst, uden tilslutning fra FU.

Som anført foran er der forhold, som parterne ikke har rådighed over. Den væsentligste bestemmelse er lønbestemmelsen i § 55, men også f. eks. uddannelsestidens længde har parterne ikke rådighed over. Der er dog en række undtagelser fra dette. De er nærmere omtalt i EUD-lovens § 58. Parterne kan frit aftale en forlængelse af uddannelsestiden, hvis nærmere betingelser er opfyldt. De kan aftale en forlængelse udenfor betingelserne, men en sådan aftale kræver tilslutning fra FU (S 58, stk. 2), og endelig kan FU træffe en afgørelse om forlængelse hvis parterne ikke er enige (§ 58, stk. 3).

I lovens system er det den registrerende myndighed der påser om aftalen lever op til lovens krav.

 

Hvis det går galt - Hvad så?

Som beskrevet foran er det aftaleparterne, der har partsbeføjelserne. Et uddannelsesforhold kan slutte på en af følgende måder.

1. ophævelse i prøvetiden.

2. gensidig ophævelse.

3. ensidig ophævelse.

uddannelsestiden udløb.

Ophævelse i prøvetiden og den gensidige ophævelse, giver normalt ikke anledning til problemer. Ved ophævelse i prøvetiden, kan der dog opstå problemer, hvis opsigelsen er i strid med anden lovgivning. Der kan nævnes problemer omkring ophævelse i prøvetiden, hvis eleven er gravid. (Problemet er ikke prøvet i Tvistighedsnævnet). Afslutning ved uddannelsestiden udløb, giver ej heller problemer.

Den ensidige ophævelse

Hæver den ene part en aftale, og protesterer den anden part (den krænkede) ikke, så er vi næsten i en situation der ligner en gensidig ophævelse.

Hvis den krænkede part ønsker at forfølge forholdet, følger det af EUD-lovens § 63, stk. 1, at det faglige udvalg har en opgave. Udvalget skal efter henvendelse til udvalget fra den krænkede part søge at tilvejebringe forlig. FU har således en opgave - at mægle forlig - og ingen andre. Nogle faglige udvalg er af den opfattelse, at de kan ophæve en uddannelsesaftale (fritstille); men det er ikke opgaven. Det er parterne der kan hæve. Om denne ophævelse er lovlig eller er, afgøres af Tvistighedsnævnet.

FU skal således ikke foretage en vurdering af skyldsspørgsmål, eller om det vil være lovligt for en af parterne at hæve. Denne vurdering tilkommer alene Tvistighedsnævnet.

Hvad der kommer ud af disse forligsbestræbelser er i og for sig lige meget. Hvis parterne er tilfredse, f. eks. fordi der er indgået et forlig mellem parterne, så er sagen slut. Hvis ikke kan den krænkede part indbringe sagen for Tvistighedsnævnet. Tvistighedsnævnet kan jf. § 65, stk. 1, ophæve en uddannelsesaftale. Så kan man slutte modsætningsvis, at så kan FU ikke. Reglen svarer til reglerne omkring lærlingevoldgiftsretten på det punkt.

"7. februar 1996 Finn Møller Larsen"

 

Kontrolbesøg Godkendelse finder sted jf.:

BEKENDTGØRELSE OM DE FAGLIGE UDVALGS BEHANDLING AF SAGER OM GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDER SOM PRAKTIKSTEDER FOR ELEVER I ERHVERVSUDDANNELSER.

Gældende BEK nr 26 af 15/01/1991. Bekendtgjort i Lovtidende A. Senere ændringer og relaterede forskrifter

I medfør af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 22. juni 1990, §§ 46, stk. 2, og 70, stk. 3, fastsættes:

§ 1. Det faglige udvalg træffer afgørelse af, om en virksomhed kan godkendes som praktiksted inden for udvalgets område, jf. § 5.

Stk. 2. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret vurdering af:

1) om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i vedkommende uddannelsesbekendtgørelse, og

2) om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold.

§ 2. Udvalgets afgørelse træffes på grundlag af ansøgning fra en virksomhed, eventuelt indsendt gennem en erhvervsskole.

Stk. 2. Ansøgningen kan foreligge i forbindelse med en uddannelsesaftale, indgået under forudsætning af, at virksomheden godkendes som praktiksted.

Stk. 3. Det faglige udvalg skal straks efter ansøgningens modtagelse søge de oplysninger, der er nødvendige for godkendelsesspørgsmålets afgørelse, tilvejebragt.

§ 3. De oplysninger om virksomheden, som det faglige udvalg finder nødvendige for afgørelsen, og som udvalget ikke allerede er i besiddelse af eller umiddelbart kan få fra det lokale uddannelsesudvalg, tilvejebringes ved virksomhedens besvarelse af et oplysningsskema. Skemaet udleveres af det faglige udvalg eller en erhvervsskole. Skolen tilbyder virksomheden bistand med ansøgning og besvarelse af oplysningsskemaet.

Stk. 2. Hvis oplysningsskemaets besvarelse ikke giver det faglige udvalg et fyldestgørende grundlag for afgørelsen af godkendelsesspørgsmålet, træffer udvalget afgørelse om, hvorledes de nødvendige supplerende oplysninger skal tilvejebringes. Dette kan ske ved

1) mundtlig eller skriftlig kontakt med virksomheden,

2) at indhente en udtalelse fra skolen eller det lokale uddannelsesudvalg eller

3) efter aftale med virksomheden at undersøge denne gennem en besigtigelse, eventuelt ved det lokale uddannelsesudvalg.

§ 4. Det faglige udvalgs afgørelse skal træffes hurtigst muligt og skal foreligge inden 4 uger regnet fra ansøgningens modtagelse eller, hvis der er anvendt oplysningsskema, fra modtagelsen af skemaet i besvaret stand.

Stk. 2. Hvis 4 ugers fristen ikke kan overholdes, skal udvalget underrette virksomheden om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 5. Udvalgets afgørelse i henhold til § 1 skal i almindelighed gå ud på, at virksomheden inden for en uddannelse

1) godkendes,

2) godkendes for en bestemt periode,

3) godkendes for et eller flere nærmere angivne uddannelsesforhold eller

4) godkendes på betingelse af, at virksomheden foretager nærmere angivne foranstaltninger.

Stk. 2. Hvis det faglige udvalg undtagelsesvis ikke kan godkende en virksomhed efter stk. 1, nr. 1 - 2, og i ganske særlige tilfælde heller ikke finder at have grundlag for at kunne fastsætte begrænsninger eller betingelser som omtalt i stk. 1, nr. 3 - 4, jf. stk. 3, går afgørelsen ud på, at virksomheden ikke kan godkendes som praktiksted.

Stk. 3. En godkendelse kan være begrænset til at angå bestemte dele af en erhvervsuddannelse eller et speciale. Godkendelsen kan være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse på skole eller i en anden virksomhed. Udvalget skal da, eventuelt ved samarbejde med skole eller lokalt uddannelsesudvalg, søge at formidle, at sådan supplerende uddannelse, herunder ved kombinationsaftale, kan etableres.

Stk. 4. Træffer det faglige udvalg afgørelse om, at virksomheden godkendes med begrænsninger eller betingelser, jf. stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 3, skal afgørelsen være ledsaget af en begrundelse. Begrundelsen skal indeholde sådanne oplysninger, at virksomheden kan se, hvilke foranstaltninger der skal foretages i virksomheden, for at den kan godkendes som praktiksted uden begrænsninger eller betingelser.

Stk. 5. En afgørelse efter stk. 2 om, at en virksomhed ikke kan godkendes som praktiksted, skal ledsages af begrundelse og vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt.

§ 6. Det faglige udvalgs afgørelse kan af virksomheden indbringes for Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder, jf. erhvervsuddannelseslovens § 47, stk. 1.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 1991.

Stk. 2. Cirkulære nr. 121 af 2. juli 1982 om en frist for de faglige udvalgs behandling af visse sager vedrørende en virksomheds egnethed som uddannelsessted for lærlinge eller efg-elever bortfalder.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på de faglige udvalgs behandling af sager vedrørende virksomheders egnethed som lære- eller praktiksted inden for uddannelser efter lov om lærlingeforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987, og lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

Stk. 4. Det faglige udvalg kan inden for sit område fastsætte bestemmelser om, at virksomheder, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt efter de i stk. 3 nævnte regler, betragtes som godkendt i samme omfang med hensyn til sådanne erhvervsuddannelser, hvis praktikdel i det væsentlige svarer til praktikdelen af de uddannelser, med hensyn til hvilke godkendelse er meddelt. Tvivlsspørgsmål om denne godkendelses omfang forelægges af skolen til det faglige udvalgs afgørelse efter bekendtgørelsens regler.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 15. januar 1991. Bertel Haarder/Arne Andreasen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således: »I medfør af § 31, stk. 2, § 46, stk. 2, og § 70, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 1228 af 27. december 2003, fastsættes:«

2. I § 4, stk. 1, ændres »4 uger« til: »2 uger«.

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Det faglige udvalg offentliggør på internettet oplysninger om de virksomheder, som udvalget har godkendt. Offentliggørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Virksomhedens navn.

2) Adresse.

3) Praktikstedets adresse.

4) Hvilken uddannelse godkendelsen omfatter.

5) Godkendelsens nærmere indhold, jf. § 5, stk. 1, 3 og 4.

Stk. 2. Såfremt det faglige udvalg tilbagekalder en godkendelse, skal udvalget straks foranledige godkendelsen fjernet fra den offentliggjorte fortegnelse.

Stk. 3. Offentliggørelse skal ske på det af ministeriet drevne Praktikpladsen.dk, og kan ske efter aftale med det faglige udvalg ved overførsel af data fra Undervisningsministeriets registre.

Stk. 4. Oplysningernes format kan fastsættes af Undervisningsministeriet.

Stk. 5. Undervisningsministeriet kan bemyndige en styrelse under Undervisningsministeriet, en anden offentlig institution eller efter udbud en selvejende institution eller en privat virksomhed til at varetage driften af Praktikpladsen.dk, jf. stk. 3. «

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. De i § 1, nr. 3 omtalte offentliggørelser, skal ske inden 1. april 2004.

Undervisningsministeriet, den 29. december 2003

Uffe Toudal Pederssen
Styrelseschef /Finn Møller Larsen 

 

 

 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset