Virksomhedsgodkendelser

Virksomheden skal være godkendt af Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere som uddannelsessted, før der kan tegnes en uddannelsesaftale med en elev. Det faglige udvalgs afgørelse om godkendelse bygger på en konkret vurdering af uddannelsesmulighederne efter et besøg i virksomheden (se fagets uddannelsesregler). Udvalget beslutter på den baggrund, om virksomheden kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med fagets praktikregler samt øvrige uddannelsesmæssige indhold.

 

Ændring af en virksomhedsgodkendelse

Såfremt en virksomhed ønsker at ansætte flere elever, end godkendelsen lyder på, kan man kontakte Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere, der så vil sørge for en fornyet godkendelse af virksomheden. Såfremt en virksomhed skifter ejer, skal der under alle omstændigheder foretages en ny godkendelse.

 

Kombinationsaftaler

Såfremt en virksomhed ikke er i stand til uddannelsesmæssigt at dække en hel faglig uddannelses praktikindhold, kan det faglige udvalg godkende en virksomhed til kun at dække en del af det uddannelsesmæssige indhold. En anden godkendt virksomhed skal så dække det manglende faglige indhold. Kombinationsaftalen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke praktikperioder og skoleophold den enkelte virksomhed har ansvaret for.

 

Udstationering

Udstationeringsaftaler kan benyttes, hvis en virksomhed ikke er i stand til at uddanne eleven i alle de frisørfaglige discipliner. Typisk er udstationeringens længde af kortere varighed. Udstationeringens omfang aftales i det enkelte tilfælde med det faglige udvalg.

 

Uddannelsesforløb

Fra 1. august 2015 består uddannelsen af grundforløb 2 på 20 uger og et hovedforløb på to år, der består både af praktik og skoleundervisning. Der er mulighed for at starte på grundforløb 2 enten via din uddannelsesaftale, via optagelse på en kvoteplads eller via ny mesterlæreaftale. For kritererier for optagelse på en kvorteplads, henvises til skolernes hjemmeside.

 

Beskrivelse af uddannelserne

Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere har udarbejdet informationsmateriale, der kan fås ved henvendelse til en teknisk skole eller direkte til Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere. Uddannelserne er formelt beskrevet i en uddannelsesbekendtgørelse, der udgives af Undervisningsministeriet.

 

Virksomhedsuddannelsen

Uddannelsestiden i virksomheden skal følge praktikreglerne for det enkelte fag. Generelt bør uddannelsesforløbet tilrettelægges på en sådan måde, at det faglige indhold på skolen og i virksomheden passer sammen. En virksomhed kan kun undtagelsesvis pålægge eleven arbejde, der ikke har et uddannelsesmæssigt sigte, og kun hvis uddannelsens mål i øvrigt kan nås.

 

Elevens pligter i forhold til skole og virksomhed

Såfremt et skoleophold for en elev skal gentages, kan det medføre en forlængelse af læretiden med et tilsvarende antal uger. Elever, der hjemsendes fra skolen på grund af lærermangel, er forpligtiget til at møde på deres læreplads, hvis andet ikke er aftalt med virksomheden. Nærmere information vedrørende de løn- og kontraktmæssige konsekvenser kan fås ved henvendelse til Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere.

 

Skolevejledning og skolebevis

Efter hvert skoleophold vil virksomheden blive orienteret om elevens præstationer. Såfremt virksomheden ønsker skoleopholdets faglige indhold uddybet eller ønsker hjælp ved tilrettelæggelse af praktikopholdet for eleven, bør skolen kontaktes.

 

Bedømmelse og svendeprøve

Efter sidste skoleophold aflægges der på skolen en svendeprøve, der bedømmes af fagets skuemestre, udpeget af Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere. Såfremt en elev dumper ved prøven, vil vedkommende blive tilbudt at gå op til en fornyet prøve på et senere tidspunkt.

Nærmere oplysninger vedrørende svendeprøven kan fås ved henvendelse til Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere.

(Se fagets uddannelsesregler med bedømmelsesplan).

 

Skolehjem

Såfremt skolen, der udbyder den ønskede uddannelse, ligger mere end 5 kvarters transport fra bopælen, kan der tilbydes en skolehjemsplads.

Eleven skal selv betale et mindre beløb for dette ophold.

Elever, som er forsørgere (har forældremyndighed), er fritaget for at betale.

 

 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset