Den for 2010 gældende ordning om optagelse til skoleundervisning uden en uddannelsesaftale for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, er blevet forlænget til at gælde for ansøgninger om optagelse, der er modtaget af skolen senest den 31. december 2011. I forbindelse med indførselen af ordningen i 2010 oplyste ministeriet følgende:

"Fra den 15. december 2009 kan elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have indgået en ny uddannelsesaftale.

Eleven skal sende sin ansøgning om optagelse til den skole, hvor eleven er tilmeldt, jf. § 66 b, stk. 5. Optagelsen skal ske snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør, jf. § 66 a, stk. 2, 2. pkt., og elevens ansøgning om optagelse skal være modtaget af skolen senest den 31. december 2010.

Er ophævelsen indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet, kan eleven ikke optages til skoleundervisningen før end, der er truffet afgørelse eller er indgået forlig, jf. § 66 a, stk. 2, 3. pkt.

Optagelse til skoleundervisningen er betinget af overholdelse af EMMA-kriterierne, jf. § 66 c.

Skolen kan tilrettelægge elevens uddannelse således, at eleven gennemfører al skoleundervisning bortset fra undervisning, der indeholder afsluttende prøver, før eleven begynder resterende praktikuddannelse, jf. § 66 g, stk. 2. Dette giver eleverne mest muligt tid til at søge efter en ny uddannelsesaftale uden tidsspilde, og gør eleven mere attraktiv at ansætte for en arbejdsgiver.

Så længe eleven er optaget til skoleundervisningen, skal skolen søge at fremskaffe en uddannelsesaftale, der omfatter resten af uddannelsen, jf. § 66 i, stk. 1. Der kan ydes løntilskud til den virksomhed, som indgår uddannelsesaftalen.

Reglerne om klage over en skoles afgørelse af ansøgning om optagelse til skolepraktik finder tilsvarende anvendelse for skolens afgørelse af en elevs ansøgning om optagelse til skoleundervisning uden uddannelsesaftale, jf. § 66 j.

Elever optaget til skoleundervisning i hovedforløbet uden uddannelsesaftale, er berettiget til skolepraktikydelse, jf. § 66 k. Reglerne for udbetalingen af ydelsen er de samme, som for udbetaling af skolepraktikydelse til elever, der er optaget til skolepraktik." 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset