Undervisningsministeriet skal på given foranledning udtalelse sig vejledende om tre måneders kravet for opnåelse af ret til præmie og bonus for indgåelse af en uddannelsesaftale om erhvervsuddannelse, jf. § 16, stk. 1, og § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Opnåelse af ret til præmie og bonus for indgåelse af uddannelsesaftale om en erhvervsuddannelse er betinget af, at aftalen er påbegyndt senest tre måneder efter, at aftalen er indgået, jf. § 16, stk. 1, og § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Det følger af § 52, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, at en uddannelsesaftale skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse. Aftalen skal indgås på en formular, der er godkendt af undervisningsministeren efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

Efter gældende retspraksis, herunder Tvistighedsnævnets praksis, medfører manglende skriftlighed dog ikke, at aftalen ikke er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Det er således ikke en betingelse for aftalens gyldighed for retsforholdet mellem eleven og virksomheden, at uddannelsesaftalen er indgået på den godkendte formular, jf. blandt andet Højesterets dom i sagen, som er omtalt i Ugeskrift for retsvæsen 2000.1090H. Vi kan herom desuden henvise til side 171 ff i den kommenterede erhvervsuddannelseslov (Dansk Arbejdsgiverforening, november 2010).

Ministeriet kan vejledende udtale, at alle aftaler om erhvervsuddannelser, uanset formen, vil kunne udløse påbegyndelsen af fristen på tre måneder i § 16, stk. 1, og § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Spørgsmålet, om hvorvidt der er indgået en aftale, beror på en konkret vurdering. Det afgørende er, om der ved parternes handling er blevet indgået en bindende aftale.

Eksempler på aftaleformer:

 

Ex 1. Underskrivelse af aftale

Parterne har underskrevet en aftale. Det kan fx være en uddannelsesaftale, ansættelseskontrakt eller lignende. Dette vil kunne være en bindende aftale mellem parterne, hvorfor tre måneders fristen må antages at ville løbe fra dette tidspunkt.

 

Ex 2. Brev med tilbud om ansættelse

Arbejdsgiveren har sendt et tilbud om ansættelse til eleven. Såfremt dette tilbud (brev) giver eleven mulighed for at acceptere tilbuddet og derved binde arbejdsgiveren, vil der ved elevens accept kunne være indgået en bindende aftale, hvorfor tre måneders fristen vil kunne løbe fra dette tidspunkt.

 

Ex 3. Brev med tilsagn om ansættelse

Arbejdsgiveren har sendt et tilsagn om ansættelse til eleven. Tilsagnet indeholder kun en hensigtserklæring, således at eleven er klar over, at arbejdsgiveren gerne vil ansætte eleven, men ikke på nuværende tidspunkt. Der kan desuden være opstillet passende betingelser, fx at eleven gennemfører grundforløbet. Dette tilsagn kan fx formuleres som en indkaldelse til et informationsmøde, hvor elevens deltagelse alene er et udtryk for et ønske om yderligere information om en eventuel kommende arbejdsgiver. Dette vil som udgangspunkt ikke være en bindende aftale, selvom eleven tilmelder sig som mødedeltager, og tre måneders fristen vil således ikke blive påbegyndt.

 

Ex 4. Mundtlig aftale

Parterne har indgået en mundtlig aftale, om at eleven skal starte i virksomheden som erhvervsuddannelseselev. Dette vil kunne være en bindende aftale mellem parterne, hvorfor tre måneders fristen vil kunne løbe fra dette tidspunkt.

 

Ex 5. Jobannonce og jobansøgning

Arbejdsgiveren har slået en elevstilling op og eleven har søgt stillingen. Parterne har ikke foretaget sig yderligere, hvorfor der ikke er indgået en bindende aftale og tre måneders fristen vil således ikke begynde at løbe.

Der skal tages konkret stilling i hvert enkelt tilfælde. Til brug for denne vurdering kan vi henvise til praksis fra domstolene og Tvistighedsnævnet.

Det tilføjes, at en aftale, som ikke opfylder formkravene ikke kan anvendes som retsstiftende i forhold til optagelse til skoleundervisning eller til virksomhedens opnåelse af lønrefusion mv.

Eventuelle generelle og forståelsesmæssige spørgsmål til dette brev kan rettes til fuldmægtig Dennis Lindberg Laursen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Med venlig hilsen
Jørgen Torsbjerg Møller
Kontorchef 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset