Undervisningsministeriet skal på given foranledning informere skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, om reglerne om underskrivelsestidspunkt for uddannelsesaftaler samt indskærpe, at disse regler skal overholdes.

Det fremgår af § 52, stk. 1, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010 (herefter loven), at en uddannelsesaftale skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse.

Når det af loven fremgår, at en uddannelsesaftale skal være underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse, betyder det, at aftalens parter (arbejdsgiver og elev) skal underskrive aftalen senest den dag, som det fremgår af aftalen, at eleven begynder i virksomheden eller på skolen som led i aftalen, dvs. med løn.

Modtager skolen en uddannelsesaftale, der er underskrevet senere end begyndelsesdatoen, skal skolen afvise denne aftale fra registrering. Aftalen skal sendes retur til arbejdsgiveren med et følgebrev, der forklarer, hvorfor registreringen er blevet afvist, jf. § 88, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 901 af 9. juli 2010 om erhvervsuddannelser. Arbejdsgiveren skal herefter fremsende en ny uddannelsesaftale, der opfylder lovens krav, jf. nedenfor.

Ministeriet har derfor anmodet UNI-C om at ændre it-systemet EASY-P, således at det ikke længere vil være muligt at registrere en uddannelsesaftale, der ikke lever op til lovens § 52.

Uddannelsesaftalen vil derfor først gælde fra underskrivelsen af den nye uddannelsesaftale for så vidt angår eventuelle retsvirkninger i forhold til andre end aftalens parter. Dette kunne være løntilskud og præmie/bonus fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. For aftalens parter er uddannelsesaftalen imidlertid gyldig fra ansættelsens begyndelse, selv om kravet om skriftlighed og underskriftstidspunkt ikke er opfyldt. Det følger af en fast retspraksis på området.

Procedure for ny uddannelsesaftale

I følgebrevet, som omtalt oven for, skal skolen informere arbejdsgiveren om, at denne skal indgå og sende en ny uddannelsesaftale, hvor lovens regler er overholdt. I videst muligt omfang bør skolen være virksomheden behjælpelig med det praktiske, fx ved at medsende en rettet uddannelsesaftale, som blot mangler underskrifter.

Afslutningstidspunktet i den nye uddannelsesaftale skal som udgangspunkt ikke være forskelligt fra afslutningstidspunktet i den afviste uddannelsesaftale. Det skyldes bestemmelsen i lovens § 48, stk. 5, om, at en uddannelsesaftale som hovedregel højst kan omfatte de manglende skole- og praktikophold.

Er der tvivl om, hvorvidt eleven faktisk har været under uddannelse siden den oprindelige aftales påbegyndelsestidspunkt, må skolen kontakte det faglige udvalg med henblik på en afgørelse af elevens uddannelsestid efter lovens § 57 eller § 59.

Uddannelsesaftalen må ikke tilbagedateres, da dette vil kunne være strafbart som bedrageri efter straffelovens regler herom.

Ministeriet skal endvidere gøre opmærksom på, at en overtrædelse af lovens § 52, stk. 1, i nogle tilfælde også vil være en overtrædelse af § 2, stk. 1, 2. pkt. i ansættelsesbevisloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010. 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset