Formand: Pia Hansen, dofk - Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere

Næstformand: Lone Nordentoft Frost, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Øvrige medlemmer:
Connie Mikkelsen, dofk - Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere

Denis Rasmussen, dofk - Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere

Linda Wetterstein, dofk - Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Vacant, dofk - Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere

Dorte Haack, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Tina Bak, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Camilla Wahl Bach, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Linette Damsgaard Jensen, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

 

I henholdt til erhvervsuddannelsesloven er følgende fastsat:

§ 38. De faglige udvalg bestemmer for de enkelte godkendte uddannelser indholdet i regler om:

1) Uddannelsens varighed og struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse.

2) Uddannelsens mål.

3) Eventuelle øvrige rammer for undervisningens indhold, herunder eventuelle niveaukrav, jf. § 13, stk. 1.

4) Bedømmelsesplan, for så vidt angår områdefag og specialefag, jf. § 33, stk. 3.

5) Praktikuddannelsen.

6) Uddannelsens tilknytning til en eller flere fællesindgange, jf. § 14, stk. 2.

7) At § 12, stk. 1, 2. pkt., ikke finder anvendelse for uddannelsen eller et speciale inden for uddannelsen. Beslutning herom skal være enstemmig.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter reglerne i overensstemmelse med udvalgenes bestemmelse, når reglerne lovligt kan fastsættes.

Stk. 3. De faglige udvalg fastsætter uddannelsesordninger for de enkelte uddannelser, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 4. De faglige udvalg fastsætter retningslinjer for og afholder eventuelle svendeprøver, jf. § 33, stk. 4.

Stk. 5. Det faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom.

Stk. 6 . De faglige udvalg træffer afgørelse med hensyn til:

1) Godkendelse af praktikvirksomheder, jf. § 31, stk. 1, og § 46.

2) Tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelse af forbud mod ansættelse af unge under 18 år på den enkelte virksomhed og dispensation fra forbud, jf. § 44, stk. 4 og 5.

3) Godkendelse af særbestemmelser i uddannelsesaftaler, jf. § 52, stk. 2.

4) Afkortning eller forlængelse af uddannelser, jf. §§ 57-59.

5) Klager over skolers afgørelser om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik, jf. § 66 j. De faglige udvalgs afgørelser med hensyn til nr. 3-5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7 . De faglige udvalg

1) virker for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne, jf. § 42,

2) virker for tilvejebringelse af praktikpladser, jf. § 43, stk. 2, og

3) behandler tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder, jf. § 63.

Stk. 8. De faglige udvalg afgiver indstilling om supplerende kurser, jf. § 16, og om forbud mod ansættelse af unge under 18 år uden uddannelsesaftale, jf. § 44, stk. 1.

Stk. 9. De faglige udvalg medvirker ved indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser om fælles områdefag, jf. § 25, stk. 3, og afgiver efter anmodning udtalelse til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser om spørgsmål af betydning for rådets arbejde.

 

Lokale uddannelsesudvalg:

§ 39. Skolen skal i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg, jf. §§ 40 og 41, fastlægge undervisningens nærmere indhold inden for de regler, der i henhold til § 4, stk. 2, er fastsat for de enkelte uddannelser, samt følge behovet for fornyelse af disse regler og fremkomme med forslag hertil.

§ 40. Hver skole nedsætter et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen skal dække de erhvervsuddannelser, skolen udbyder. En skole kan efter forhandling med vedkommende faglige udvalg undlade at nedsætte lokale uddannelsesudvalg.

Stk. 2. De medlemmer af udvalget, der repræsenterer organisationer med sæde i vedkommende faglige udvalg, skal udgøre et flertal i uddannelsesudvalget, og de udpeges af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. Øvrige medlemmer udpeges af skolen. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret. Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som de pågældende uddannelser dækker.

Stk. 3. Skolen kan fravige bestemmelsen i stk. 2 om udvalgets sammensætning, når det faglige udvalgs opgaver i henhold til § 37, stk. 2, varetages af et udviklingsudvalg eller fagligt udvalg, nedsat efter § 37, stk. 8.

Stk. 4. En repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for skolens lærere og en repræsentant for skolens elever tilforordnes udvalget. En repræsentant for kommunalbestyrelsen kan tilforordnes udvalget.

Stk. 5. Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.

Stk. 6. Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget. 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset